Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα προσωπικά σας στοιχεία με τους παρακάτω όρους:  
 
Ποια δεδομένα συλλέγουμε  
Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε το ονοματεπώνυμο και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση που μας έχετε γνωστοποιήσει κατά τη διάρκεια της μεταξύ μας σχέσης, για όσο χρονικό διάστημα επιθυμείτε την επικοινωνία αυτή.
 
Σκοποί
Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προκειμένου να επικοινωνούμε μαζί σας και να σας ενημερώνουμε για θέματα καθημερινότητας του δήμου, όπως ζητήματα ασφάλειας (ακραία καιρικά φαινόμενα), ζητήματα ποιότητας ζωής (διακοπές ρεύματος, νερού κλπ.), νέες δυνατότητες και υπηρεσίες που προσφέρει ο Δήμος, δράσεις (πολιτιστικές, αθλητικές, κοινωνικές κλπ.), αλλά και γενικότερα για ό,τι προάγει τη συμμετοχή των δημοτών στα όρια του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατόπιν χορήγησης της συγκατάθεσής σας για την ενημέρωση αυτή.
 
Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο αυτής της επικοινωνίας έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα
  1. Να γνωρίζετε ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τους αποδέκτες αυτών, καθώς και το χρόνο τήρησής τους (δικαίωμα πρόσβασης).
  2. Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων.  
  3. Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού).
  4. Να αρνηθείτε ή/και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα εναντίωσης).
  5. Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε (δικαίωμα στη λήθη).
  6. Να ζητήσετε να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας της επιλογής σας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).
  7. Να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία στην οποία προβαίνουμε δεν είναι σύννομη.

Δεσμεύομαστε να απαντούμε στα αιτήματά σας εντός τριάντα (30) ημερών, από την υποβολή τους, εκτός εάν το αίτημα είναι πολύπλοκο ή ο αριθμός των αιτημάτων που έχουμε λάβει είναι μεγάλος, οπότε η ανωτέρω προθεσμία δύναται να παραταθεί. Η άσκηση των δικαιωμάτων σας δεν συνεπάγεται οικονομική σας επιβάρυνση, εκτός εάν πρόκειται για αιτήματα προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, οπότε είτε θα αναλάβετε το κόστος τους ή/και θα αρνηθούμε αιτιολογημένα να ανταποκριθούμε σε αυτά.

Το αίτημά σας υποβάλλεται στο γραφείο Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που λειτουργεί στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη, επί της οδού Απ. Σαμανίδη 21, Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Ποιότητας ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: dpo@pilea-hortiatis.gr.